DIKE

Projekt DIKE je projekt opolnomočenja istospolno usmerjenih oseb in nevladnih organizacij za odpravljanje sistemske in strukturne diskriminacije istospolno usmerjenih oseb, krepitev aktivnega državljanstva, vladavine prava, demokracije in socialne pravičnosti vzpostavlja trajnostni sistem za opolnomočenje ranljivih in marginaliziranih skupin za učinkovito odpravljanje sistemske in strukturne diskriminacije istospolno usmerjenih oseb. Zavod za kulturo raznolikosti je bil partner projekta, ki se je izvajale pod koordinatorstvom Društva informacijski center Legebitra, podprt a je bil s sredstvi finančnega mehanizma EGP 2009-2014.

Projekt naslavlja 6 problemov, s katerimi se v dolgoletnih prizadevanjih za enakost pred zakonom soočajo LGBT-skupnost, nevladne organizacije ter aktivistke in aktivisti: 1) fragmentarno poznavanje diskriminacije LGBT-oseb v nacionalnem zakonskem korpusu, 2) pravno podinformiranost LGBT-oseb (o zagotovljenih pravicah in uzakonjeni diskriminaciji), 3) pravno pasivnost LGBT-oseb in nevladnih organizacij, 4) odsotnost sistemske in trajnostne pravne podpore in pomoči LGBT-osebam, 5) odsotnost sistemskega monitoringa (zakonodajnih sprememb in primerov diskriminacije na osnovi spolne usmerjenosti in spolne identitete) ter 6) šibko socialno partnerstvo med LGBT NVO in državo.

Zavod za kulturo raznolikosti Open je bil zadolžen za pravno raziskavo z naslovom Analiza položaja istospolnih partnerjev in partnerk ter otrok v stospolnih družinah v slovenski zakonodaji. Analiza je poskušala čimbolj celovito zajeti čim več pravnih področij, med katerimi smo zajeli kazensko, civilno, družinsko, delovno, upravno in gospodarsko pravo ter pravo socialne varnosti. V izbranih pravnih panogah smo analizirali temeljne zakonske prepise tako s področja materialnega kot postopkovnega pravo. Temeljne zakonske prepise smo pregledali s pomočjo iskanja ključnih besed (zakonec, zakonski partner, zakonska zveza, zunajzakonska skupnost, zunajzakonska zveza, zunajzakonski partner, zveza, poročen/a, registriran istospolni partner, istospolni partner, istospolni, usmerjen*, spol, partner, vdov*, istospolna partnerska skupnost, življenjska skupnost, družina, družinski član, družinska razmerja, otrok/otroci, brat, sestra, sin, hči, potomec, posvojitelj, posvojenec, posvojitev, pastorki, starš/starši, oče, mati/matere, bližnji, preživljanje). Dobljene rezultate smo vnesli v tabelo, jih kontekstualizirali in iz njih pripravili besedila, ki so podlaga za izdajo zbornika.

Rezultati analize kažejo, da je diskriminacije v zakonodaje bistveno več kot smo domnevali. V delih, kjer zakonodajalec pravice in dolžnosti navezuje na partnerska razmerja, je zakonski korpus v celoti diskriminatoren pri obravnavi neregistriranih partnerjev (z edino izjemo – ureditvijo dedovanja), zelo pogosto pa tudi registriranih partnerjev. Na področju pravic otrok je zlasti problematičen položaj otrok v istospolnih družinah, kjer socialni starš otroka ne more posvojiti (ker otrok že ima dva biološka starša), zakonodaja pa pravic pastorka v istospolnih družinah ne ureja oz. jih ureja pomanjkljivo.

Pri analizi je sodelovalo pet pravnih strokovnjakov in strokovnjakinj (dr. Barbara Rajgelj, dr. Neža Kogovšek Šalamon, dr. Mojca Zadravec, Nada Perčič in Iztok Štefanec).

Celovita analiza je izšla v obliki zbornika, ki je dostopen tudi na spletu.

Več o projektu in o njegovih rezultatih si lahko preberete na lgbtpravice.si.