O NAS

Zavod za kulturo raznolikosti Open je nevladna organizacija, ki širi idejo antidiskriminacije, spoštovanja človekovih pravic in raznolikosti. Izvajamo raziskovalne in promocijske projekte s področja človekovih pravic, kulture, socialne varnosti in ekonomskega sistema. 

Ne želimo biti zgolj nema priča družbenega dogajanja, ampak njegov budni opazovalec in soustvarjalec. Zato organiziramo družbeno kritične dogodke, okrogle mize, predavanja, koncerte, delavnice, literarne večere in festival, lokalno in globalno okolje pa spremljamo tudi z razmišljanji, analizami in zapisi. Osrednje teme, s katerimi se ukvarjamo, so:

ČLOVEKOVE PRAVICE. Človekove pravice so pridobljene z rojstvom in pripadajo vsem, ne glede na raso, spol, nacionalno ali etnično pripadnost, jezik, vero, spolno usmerjenost, spolno identiteto ali katero koli drugo osebno okoliščino. Človekove pravice vključujejo pravico do življenja in svobode, prepoved suženjstva in mučenja, svobodo mišljenja in izražanja, pravico do dela in izobraževanja ter še veliko več. Vsi smo pred zakonom enaki. Človekovo življenje in telo sta nedotakljivi. Vojna je kršitev človekovih pravic.

SOCIALNA POLITIKA. Na področju socialne politike spremljamo in opozarjamo na krčenje socialne države. V zadnjih letih je bilo tako v Evropi kot pri nas za krinko gospodarske krize bistveno okrnjeno človekovo dostojanstvo ljudi v stiski. Medtem ko se izgube finančne industrije socializirajo, se socialne stiske ljudi privatizirajo. Države subvencionirajo velike finančne in gospodarske sisteme, pomoči revnim pa spreminjajo v vračljiva posojila. Medtem ko so odpisi milijonskih dolgov stvar politične volje, so odpisi dolgov prebivalstvu podrejeni številnim pogojem in zahtevnim administrativnim postopkom.

KULTURA IN KULTURNA POLITIKA. Nujno izhodišče naše kulturne produkcije, tako denimo glasbene kot literarne, je refleksija družbenega dogajanja. Naš pogled na kulturno politiko temelji na načelu, da morajo imeti posamezniki in posameznice v demokratični družbi enak dostop do kulture po lastni izbiri, kulturna politika pa mora omogočati pogoje za ustvarjanje in dostop do kulturno-umetniških vsebin tudi zunaj glavnega mesta in etabliranih institucij, obenem pa mora podpirati zlasti človekovo ustvarjalnost in ne korporativnih infrastrukturnih projektov. Raznolikost kulturnega ustvarjanja mora biti vodilo lokalnih in nacionalnih strategij kulturne politike.

EKONOMSKA POLITIKA. Globalizacija, prostotrgovinski sporazumi in padec nacionalnih meja so omogočili razcvet neoliberalnega kapitalizma, ki povzroča nastajanje monopolnih čeznacionalnih korporacij, ki zaradi svoje ekonomske, medijske in družbene moči diktirajo nacionalno in mednarodno gospodarsko, finančno, delovno in davčno zakonodajo in politiko. Zato morajo EU in nacionalne države prenehati s politiko zategovanja pasu, omejiti finančni sektor, harmonizirati davčne sisteme in omejiti moč čezmejnih korporacij.

ABOUT

Institute for Culture of Diversity Open is a non-governmental organization focusing on the respect for human rights, spreading diversity and fighting against discrimination. We carry out research, advocacy and campaining related to human rights, culture, social security and the economic system. We do not want to be bystanders who are silent when they see injustices, so we organise roundtables, lectures, concerts, workshops, literary evenings and a festival. We monitor the local and the global environment and produce analyses and writings. Our main topics of consideration are:

HUMAN RIGHTS. Human rights are acquired by birth and belong to all, irrespective of race, gender, national or ethnic origin, language, religion, sexual orientation, sexual identity or any other personal circumstance. Human rights include the right to life and freedom, the prohibition of slavery and torture, the freedom of thought and expression, the right to work and education, and much more. We are all equal before the law. Lives and bodies are inviolable. War is a violation of human rights.

SOCIAL POLICY. In the field of social policy, we monitor and warn of the shrinking of the welfare state. A few years ago, both in Slovenia and other European countries, the dignity of people in need has been significantly impaired in the face of the economic crisis. While the losses of the financial industry are socialized, the social hardships of people are privatized. Countries are subsidising large financial and economic systems while »helping« the poor with repayable loans. While the write-offs of millions of dollars are a matter of political will, debt write-offs are subject to a number of conditions, demanding administrative procedures.

CULTURE AND CULTURAL POLICY. The starting point of our cultural production is the reflection of social events. Our view of cultural policy is based on the principle of equal access to the culture of one’s choice. Cultural policy must enable the creation and access to content beyond the capital city and its institutions. Diversity of cultural creativity must be the guiding principle of local and national cultural policy strategies.

ECONOMIC SYSTEM. Globalisation, free trade agreements and the subsequent transformation of national borders have allowed the flourishing of neoliberal capitalism, which has led to the emergence of monopolistic transnational corporations, dictating national and international economic, financial, labor and fiscal legislation and policy due to their economic, media and social power. For that reason, the EU and its countries must end austerity policies, while limiting the financial sector, harmonizing tax systems and limiting the power of multinational corporations.

KONTAKT / CONTACT

Zavod za kulturo raznolikosti Open
Maistrova 8
1000 Ljubljana
www.open.si
zavod.open@gmail.com
TW: Zavod_Open; FB: zavodopen

Davčna št.: 71477853
Matična  št.: 3569438000
IBAN SI56 6100 0001 7342 104 (Delavska hranilnica d.d., Ljubljana)

PARTNERJI / PARTNERS

EGPNOR_BlackWhite